ช่วยเหลือ ค้นหารายวิชา

คำอธิบายรายวิชา

 ความหมาย  ความสำคัญและปรัชญา  การแนะแนว  คุณสมบัติและจรรยาบรรณของครูแนะแนว  หลักการและประเภทของการแนะแนว การจัดกิจกรรมแนะแนวและบริการแนะแนวในสถานศึกษา ความหมาย ความสำคัญ และจุดมุ่งหมายของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนหลักการขอบข่าย ประเภทของ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน แนวทางในการจัดทำโครงการและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนประเภทต่าง ๆ การจัดกิจกรรมแนะแนว การจัดกิจกรรมนักเรียน และการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ การฝึกปฏิบัติเขียนโครงการ ดำเนินโครงการ และสรุป รายงานผลโครงการแต่ละประเภท

คำอธิบายรายวิชา

       ประวัติ ความเป็นมาของมนุษยสัมพันธ์ ความหมายและความสำคัญของมนุษยสัมพันธ์สำหรับครู หลักการ ปรัชญา แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับมนุษยสัมพันธ์ การสื่อสารสำหรับครู เทคนิคการสร้างมนุษยสัมพันธ์สำหรับครู การฝึกปฏิบัติการสร้างมนุษยสัมพันธ์สำหรับครู เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้และสัมพันธภาพที่ดีต่อผู้เรียนและผู้อื่น