สาขาวิชาการวัดประเมินและวิจัยทางการศึกษา

ช่วยเหลือ ค้นหารายวิชา

หลักการ แนวคิด วิธีการและแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลทางการเรียนรู้ การสร้างและการวิเคราะห์คุณภาพเครื่องมือวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ ฝึกปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ และการนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน