สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์

ช่วยเหลือ ค้นหารายวิชา

         กระบวนการเกิดเสียงตามฐานกรณ์ การออกเสียงพูด เสียงสระ เสียงพยัญชนะ การเน้นเสียงในคำ ประโยค เสียงที่เป็นปัญหาสำหรับผู้เรียนชาวไทย ทั้งนี้โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการจัดการการเรียนการสอน

First and second language acquisition theories, linguistic branches, application of linguistics to education; English teaching and using knowledge of linguistic skills in classroom strategy.

ทฤษฎีการเรียนรู้ภาษาแม่และภาษาที่สอง ภาษาศาสตร์แขนงต่าง ๆ การประยุกต์ใช้แนวคิดทฤษฎีกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในชั้นเรียน

An introduction to British and American poetry to understand and appreciate these literary works within a socio-cultural background and historical setting.

การสรุปโดยรวมและคุณลักษณะเชิงพรรณนาของภาษา แง่มุมภายในของภาษาศาสตร์ประกอบด้วย สัทศาสตร์ อรรถศาสตร์ วากยสัมพันธ์ จิตวิทยาภาษาศาสตร์ แง่มุมภายนอกประกอบด้วย วจนะปฏิบัติศาสตร์/ภาษาศาสตร์เชิงสังคม โดยมุ่งเน้นการแก้ปัญหาการใช้ภาษาที่ไม่ถูกต้องด้วยการศึกษาเชิงปฏิบัติ


เป็นการศึกษางานเขียนเชิงสร้างสรรค์ ที่นอกเหนือจากงานเขียนเชิงวิชาการ โดยนักศึกษาจะได้เรียนรู้ทักษะการเขียนพร้อมทั้งฝึกคิดสร้างสรรค์ในเวลาเดียวกัน นอกจากนี้นักศึกษาจะได้เรียนรู้รูปแบบประโยคและคำศัพท์ในงานเขียนต่าง ๆ

This course builds and reinforces basic language skills for English Language Learners. The high-interest, content-area reading lessons keep students involved as they learn parts of speech and sentence construction.

 

Students read and analyze university-level texts, write essays of increasing complexity, and practice stages of the composing process. This introductory writing course develops the strategies and intellectual activities necessary to achieve proficiency in future writing classes and enable students to enter Writing 2 as well as courses across the curriculum.