สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

ช่วยเหลือ ค้นหารายวิชา

ภาวะผู้นำการบริหารการศึกษา

หลักการและวิธีการในการเลือกใช้สถิติเชิงบรรยายและสถิติอ้างอิงในการวิจัยทางการศึกษา(MetaAnalysis)การวิเคราะห์และแปรความข้อมูลให้ถูกต้องเหมาะสมลักษณะข้อมูลและปัญหาการวิจัยทางการศึกษาการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพในการวิจัยทางการศึกษา