สาขาวิชาอังกฤษและจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว คณะครุศาสตร์

ช่วยเหลือ ค้นหารายวิชา

ความหมายความสำคัญ ขอบเขตและวิธีการศึกษาทางจิตวิทยา แนวคิดของนักจิตวิทยากลุ่มต่าง ๆ พัฒนาการของมนุษย์ อิทธิพลของพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อม ความแตกต่างระหว่างบุคคลแรงจูงใจ การรับรู้ การเรียนรู้ ความรู้สึกและอารมณ์ เชาวน์ปัญญา ความฉลาดทางอารมณ์ บุคลิกภาพ สุขภาพจิตการปรับตัว พฤติกรรมทางสังคม และการนำจิตวิทยาไปใช้ในการดำเนินชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพ