ช่วยเหลือ ค้นหารายวิชา

ศึกษาความหมายและพัฒนาการของระบบปฏิบัติการ สถาปัตยกรรมและโครงสร้างของระบบปฏิบัติการ บทบาทหน้าที่ ประเภทของระบบปฏิบัติการ ฝึกปฏิบัติการใช้ระบบปฏิบัติการเบื้องต้น ศึกษาโปรแกรมสำเร็จรูปและการประยุกต์โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อใช้ในงานการศึกษา


แนวคิดโปรแกรมเชิงวัตถุ เทคโนโลยีเชิงวัตถุ โมเดลเชิงวัตถุ คุณสมบัติเชิงวัตถุ คลาส ออบเจค วงจรชีวิตวัตถุ กราฟิกส่วนติดต่อกับผู้ใช้งาน การเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล การใช้เครื่องมือและเทคนิคการเขียนโปรแกรมขั้นสูง ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมประยุกต์ทางการศึกษา


หลักการออกแบบและพัฒนาคอร์สแวร์ด้วยวิธีการเชิงระบบ ซอฟท์แวร์สำหรับการพัฒนาคอร์สแวร์ การออกแบบตัวแบบการสอน การวิเคราะห์เนื้อหา การวิเคราะห์ผู้เรียน การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม การออกแบบปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียน การสร้างและการประเมินคอร์สแวร์

ความหมายและองค์ประกอบของระบบบริหารการเรียนการสอน การจัดการหลักสูตร การสร้างบทเรียน การทดสอบและประเมินผล ระบบส่งเสริมการเรียน การจัดการข้อมูล แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มาตรฐานของระบบบริหารการเรียนการสอน กรณีศึกษา

หลักการสร้างจุด เส้น รูปเรขาคณิต รูปภาพ Transformation, Segments Windows and Clipping,Interaction 3D, 3D Clipping Hidden Surface and Lines, Carves Shading คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบภาพเคลื่อนไหว วิธีการควบคุมการเคลื่อนไหว กฎขั้นพื้นฐานของการเคลื่อนไหว ระบบกรอบหลัก การแปลงโครงสร้างภาพ การเร่งการจำลอง ข้อกำหนดการเคลื่อนที่ เทคนิคและขั้นตอนวิธี ภาพเคลื่อนไหวด้วยคอมพิวเตอร์ ความเป็นจริงเสมือน


ศึกษาระบบการทำงานของคอมพิวเตอร์ หน่วยนำเข้าข้อมูล หน่วยประมวลผลข้อมูล หน่วยความจำ หน่วยแสดงผลและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง การประกอบคอมพิวเตอร์ การติดตั้งระบบปฏิบัติการและโปรแกรม การแก้ไขปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์และหลักการซ่อมเบื้องต้น


1032701 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 3(2-2-5) Educational Innovation and Information Technology หลักการ แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับ การวิเคราะห์ การออกแบบ การสร้าง การพัฒนา การประยุกต์ใช้ การประเมิน การปรับปรุง สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ ฝึกปฏิบัติการประยุกต์ใช้ การประเมินสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารทางการศึกษา

        หลักการของทฤษฎีการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคชันนิสซึม  รูปแบบการจัดกิจกรรม การวิเคราะห์เนื้อหา  บทบาทผู้เรียน  บทบาทผู้สอน  สิ่งแวดล้อมในการเรียนรู้

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาหลักการ ทฤษฎีการสร้างเกมคอมพิวเตอร์ การสังเคราะห์ การจำลอง วิเคราะห์การทำงาน ขั้นตอนการทำงาน การประยุกต์เกมเพื่อใช้ในการเรียนการสอน การประเมินเพื่อหาคุณภาพของเกม

"It's not about what you learn in order to do...it's more about what you do in order to learn." - the new concept of learning - Jutima Methaneethorn, PhD.

ศึกษาความหมายและพัฒนาการของระบบปฏิบัติการ สถาปัตยกรรมและโครงสร้างของระบบปฏิบัติการ บทบาท หน้าที่ ประเภทของระบบปฏิบัติการ ฝึกปฏิบัติการใช้ระบบปฏิบัติการเบื้องต้น ศึกษาโปรแกรมสำเร็จรูปและการประยุกต์โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อใช้ในงานการศึกษา