สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

ช่วยเหลือ ค้นหารายวิชา
ความหมายและความสำคัญของหลักสูตร ทฤษฎีหลักสูตร หลักสูตรแบบต่างๆ หลักการ แนวคิดในการจัดทำหลักสูตร องค์ประกอบของหลักสูตร การออกแบบและการพัฒนาหลักสูตร หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยหรือหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน การจัดประสบการณ์และกิจกรรมให้สอดคล้องกับหลักสูตร การนำหลักสูตรไปใช้ให้เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น การเลือกใช้ แหล่งวิทยาการเสริมหลักสูตร การบริหารหลักสูตร การสร้างและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรท้องถิ่น ฝึกปฏิบัติวิเคราะห์และพัฒนาหลักสูตร การประเมินหลักสูตรและการนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตร

ออกปฎิการสังเกตในสถานศึกษา 2 สัปดาห์ เรีนยรู้ทฤษฎีการบริหารงานในสถานศึกษา

ออกแบบการจัดการเรียนการสอน เขียนรายงานสิ่งที่สังเกตได้

ครูคือช่างผู้ชำนาญงานประดิษฐ์   ผลไพจิตรคือนักเรียนเพียรปรารถนา

                                   ตบแต่งเติมเสริมวิทย์จิตกิริยา       นี่คือค่าคุณธรรมประจำตน

                                   ครุศาสตร์สอนสั่งฉันอย่างนี้          นับเดือนปีติดตัวทั่วทุกหน

                                   ฉันเป็นครู เป็นครู...ครูของคน       เป็นขุนพลอย่าท้อสอนต่อไป

                                                                                         ศ.สุมน   อมรวิวัฒน์

                      ที่มา:ดร.ดุษฎี  สีตลวรางค์  และผศ.ดร.ดวงจันทร์   เดี่ยววิไล. (2558). ความเป็นครู.

ความหมาย  ความสำคัญของการจัดการเรียนรู้ หลักการจัดการเรียนรู้ วิธีการจัดการเรียนรู้  แนวทางการเรียนรู้  การวิเคราะห์ผู้เรียน  การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน  รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบต่าง ๆ  สื่อการเรียนรู้  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้  ทักษะและเทคนิคการจัดการเรียนรู้  การออกแบบการจัดการเรียนรู้   การวางแผนการจัดการเรียนรู้  ฝึกปฏิบัติการจัดการเรียนรู้