ช่วยเหลือ ค้นหารายวิชา

      เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจในหลักการและทฤษฎีการควบคุมมลพิษในสิ่งแวดล้อมซึ่งมีการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม


การตรวจประเมินอาการเจ็บป่วยและการบำบัดโรคเบื้องต้น การดูแลให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยเพื่อการส่งต่อ หลักการช่วยฟื้นคืนชีพและอุปกรณ์ช่วยชีวิต การประเมินสัญญาณชีพ การทำแผลเบื้องต้น ความหมาย วัตถุประสงค์  ประเภท  หลักการการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากภัยธรรมชาติ  อัคคีภัย  ภัยจากการจราจร  ภัยจากการประกอบอาชีพและสารเคมี  ผลกระทบจากสาธารณภัยและการวางแผนช่วยเหลือผู้ประสบภัย 


รายวิชากายวิภาคและสรีรวิทยาของมนุษย์ เป็นรายวิชาเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้และเข้าใจในสาระสำคัญในเรื่อง กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ ตั้งแต่ระดับเซลล์ เนื้อเยื่อ และอวัยวะต่าง ๆ ที่ประกอบขึ้นเป็นระบบของร่างกาย โดยเน้นลักษณะโครงสร้างที่เห็นด้วยตาเปล่า ตำแหน่งของอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกาย และความสัมพันธ์กับอวัยวะใกล้เคียง โดยการบรรยาย และการศึกษาทางห้องปฏิบัติการในรูปแบบสาธิตโดยอาจารย์ผู้สอน การใช้วิจัยในการเรียนการสอน สื่อ Application และแบ่งกลุ่มนักศึกษาให้สาธิตภายใต้การควบคุมของอาจารย์ผู้สอนในหัวข้อกายวิภาคศาสตร์และการทดลองทางสรีรวิทยาของมนุษย์


สื่อและตัวอย่าง "งาน" ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 40001112
โดย อาจารย์ชิสาพัชร์ ชูทอง
อาจารย์ประจำสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง