ช่วยเหลือ ค้นหารายวิชา

      เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจในหลักการและทฤษฎีการควบคุมมลพิษในสิ่งแวดล้อมซึ่งมีการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม


สื่อและตัวอย่าง "งาน" ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 40001112
โดย อาจารย์ชิสาพัชร์ ชูทอง
อาจารย์ประจำสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง