ช่วยเหลือ ค้นหารายวิชา

มีความรู้และความเข้าใจ  สามารถอธิบาย วิเคราะห์และสามารถจัดทำผลงานที่บูรณาการกับเนื้อหาเรื่องทรงกลมท้องฟ้าและระบบพิกัดทางดาราศาสตร์ กฎของเคปเลอร์ กลศาสตร์ท้องฟ้า ปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ วัตถุท้องฟ้า การดูดาวเบื้องต้น อุปกรณ์และเทคโนโลยีทางดาราศาสตร์และอวกาศ โดยใช้กระบวนการสืบค้นและปฏิบัติการตามความเหมาะสม เพื่อนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้


ไฟฟ้าสถิต กฎของเกาส์  ศักย์ไฟฟ้า ความจุไฟฟ้าและไดอิเล็กตริก ไฟฟ้ากระแสตรง สนามแม่เหล็ก กฎของฟาราเดย์และความเหนี่ยวนำ ไฟฟ้ากระแสสลับ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า  แสงและอุปกรณ์ทัศนศาสตร์ ทฤษฎีสัมพัทธภาพ ควอนตัมฟิสิกส์เบื้องต้น อะตอมมิกส์และนิวเคลียร์ฟิสิกส์