ช่วยเหลือ ค้นหารายวิชา

การกำเนิดโลก โครงสร้างโลกและส่วนประกอบของเปลือกโลก ธรณีประวัติ ธรณีวิทยาแปรสัณฐาน กระบวนการธรณีวิทยาภายในโลก และกระบวนการทางธรณีวิทยาพื้นผิว สสาร แร่ และหิน ธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย อาทิ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด สึนามิ ทรัพยากรธรณีวิทยา การใช้แผนที่ภูมิประเทศ แผนที่ธรณีวิทยา และภาคตัดขวาง การสำรวจธรณีวิทยาภาคสนามเบื้องต้น รวมถึงหลักการสำรวจทรัพยากรธรณีวิทยาด้วยเทคโนโลยีต่าง ๆ

รายวิชา วิทยาศาสตร์ทั่วไป  วิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป รหัสวิชา 11111

https://docs.google.com/document/d/1NFzteV9s16iz3H0qpQV5AwMuo45akVWtckL1FUbv0a4/edit?usp=sharing

หลักชีววิทยาพื้นฐาน สารประกอบทางเคมีภายในสิ่งมีชีวิต วิวัฒนาการเซลล์และเนื้อเยื่อการสืบพันธุ์และการเจริญเติบโต การจำแนกประเภทของสิ่งมีชีวิต เมแทบอลิซึม การแลกเปลี่ยนสารผ่านเยื่อเซลล์ การรักษาสมดุลภายในเซลล์ การทำงานของระบบต่างๆ ในร่างกาย พันธุศาสตร์ พฤติกรรมและการปรับตัว สิ่งมีชีวิตกับทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

จุลินทรีย์ในอาหาร จุลินทรีย์ต่อการหมักดอง ผลิตภัณท์อาหารประเภทต่างๆ และการถนอมอาหาร จุลินทรีย์ที่ทำให้อาหารเน่าเสียเชื้อโรคและสารพิษจากจุลินทรีย์ในอาหาร องค์ประกอบของอาหารที่มีผลต่อการเจริญของจุลินทรีย์และลักษณะการเน่าเสีย การสุ่มตัวอย่างวิธีการตรวจหาจุลินทรีย์ในอาหาร น้ำนม ผลิตภัณฑ์นม มาตรฐานอาหารทางจุลชีววิทยา วิธีป้องกันและกำจัดจุลินทรีย์ในอาหาร