ช่วยเหลือ ค้นหารายวิชา


           ความหมายและประเภทของมลพิษสิ่งแวดล้อม สถานการณ์และสาเหตุทั่วไปของการเกิดมลพิษ ผลกระทบของมลพิษสิ่งแวดล้อมต่อสุขภาพอนามัย ผลกระทบต่อระบบนิเวศเทคโนโลยีการควบคุมและกำจัดมลพิษแต่ละประเภท ได้แก่มลพิษทางน้ำ มลพิษทางดิน มลพิษทางอากาศ มลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือน ขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล ค่ามาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีหลักการใช้เครื่องมือในการสำรวจคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตลอดจนนโยบายในการป้องกันและแก้ไขมลพิษสิ่งแวดล้อม

ความหมายของมลพิษ ชนิดของมลพิษ สาเหตุของการเกิดมลพิษ

ผลต่อสุขภาพอนามัย และระบบนิเวศ นโยบายในการป้องกันและแก้ไข