ช่วยเหลือ ค้นหารายวิชา
-

อธิบายรายวิชา
คุณภาพของผลิตผลทางการเกษตร ส่วนประกอบของคุณภาพ ลักษณะทางประสาทสัมผัส การวัดและการประเมินคุณภาพของวัตถุดิบทางการเกษตร เทคนิคการจัดการคุณภาพ มาตรฐานคุณภาพของวัตถุดิบทางการเกษตรตามระบบประกันคุณภาพ และการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา