ช่วยเหลือ ค้นหารายวิชา
รหัสวิชา : 5033501
รายวิชา : หลักการขยายพันธุ์พืช
(Principles of Plant Propagation)

           อุปกรณ์และการเตรียมสถานที่ให้เหมาะสมกับการขยายพันธุ์พืช  ประโยชน์และความสำคัญเกี่ยวกับการขยายพันธุ์พืช  การขยายพันธุ์พืชโดยวิธีการต่างๆ  การดูแลรักษา  การใช้สารเคมีและเทคนิคต่างๆ ในการขยายพันธุ์พืช

-

อธิบายรายวิชา
ความสำคัญของวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพของผลิตผลหลังการเก็บเกี่ยว สรีาหลังการเก็บเกี่ยว การเก็บเกี่ยว คุณภาพและมาตรฐาน โรคและแมลงหลังการเก็บเกี่ยว และการป้องกันกำจัด ภาชนะบรรจุ


ความสำคัญ และลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของพืชไร่ที่สำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทย