สำหรับ Moodle V.2 (ระบบเดิม)

สำหรับอาจารย์ นักศึกษาที่ได้ดำเนินกิจกรรมการเรียนไปแล้วบบระบบเดิม

Click http://lmsv2.lpru.ac.th/ link to open resource.