ระบบ Moodle v.2.2 (เวอร์ชัน เดิม)

สำหรับอาจารย์ นักศึกษาที่ได้ดำเนินกิจกรรมการเรียนไปแล้วบบระบบเดิม

Click http://lmsv2.lpru.ac.th/ link to open resource.