ศึกษาการนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในงานอุตสาหกรรม ระบบการประมวลผลข้อมูล การนำโปรแกรมมาใช้จัดการอุตสาหกรรม การออกแบบต่างๆ ตลอดจนการนำข้อมูลออกจากระบบ Internet มาใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม จนสามารถพัฒนางานด้านอุตสาหกรรมในแผนงานที่เกี่ยวข้อง