แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวสำหรับเด็กปฐมวัย หลักการจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวสำหรับเด็กปฐมวัย ความหมายของดนตรีกับพัฒนาการเด็กปฐมวัย การเลือกเพลง การฝึกท่าทางประกอบเพลง การเคลื่อนไหวประกอบจังหวะ การเคลื่อนไหวเชิงสร้างสรรค์ การวัดและประเมินผลพัฒนาการ