ศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง สัญญาว่าด้วยการก่อสร้าง ระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อและการจัดจ้างว่าด้วยการพัสดุ  การประกวดราคา การจ้างเหมา การเขียนรายการก่อสร้าง