ศึกษาหลักการเกี่ยวกับระบบประปาเบื้องต้น ระบบลำเลียงน้ำ ระบบการทำให้น้ำสะอาด ระบบการจัดน้ำเข้าสู่ชุมชน การเก็บและการระบายน้ำเสีย การกำจัดน้ำเสีย การควบคุมมลภาวะ  และปฏิบัติการเกี่ยวกับระบบการทำให้น้ำสะอาด