หน่วยทางไฟฟ้า คำนิยาม พารามิเตอร์ทางไฟฟ้า กฎของโอห์ม การต่อวงจรไฟฟ้า กฎของเคอร์ชอฟฟ์ องค์ประกอบของวงจร การวิเคราะห์วงจรกระแสตรง วงจรกระแสสลับ วงจรไฟฟ้าหนึ่งเฟส และสามเฟส การหาและปรับปรุงตัวประกอบกำลังไฟฟ้า