ประเภทและชนิดของวัสดุอุตสาหกรรม สมบัติทางกายภาพ ทางกล และทางเคมีของโลหะ อโลหะ หลักการการใช้งานของวัสดุอุตสาหกรรม ฝึกปฏิบัติการทดลอง และทดสอบวัสดุอุตสาหกรรม ตามมาตรฐานสากล