ศึกษาเกี่ยวกับภาษา ความหมายและขอบเขตของธุรกิจการบิน ประวัติธุรกิจการบินสภาพทั่วไปของธุรกิจการบิน การขายบริการของสายการบินและการขนส่งสินค้าทงอากาศ กฏระเบียบและนโยบายที่สำคัญของสายการบิน การจัดการธุรกิจการบิน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการบิน เช่น IATA , ICAO,OAA ความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทการบินกับธุรกิจการบิน ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานธุรกิจการบินในประเทศและต่างประเทศ