องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ ระบบลอจิกดิจิตอล ข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์  วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์เชิงสถาปัตยกรรม วิธีการออกแบบ ระบบประมวลผล ระบบควบคุมองค์ประกอบหน่วยความจำ การเขียนโปรแกรมเพื่อเรียกใช้ข้อมูลตามสถาปัตยกรรมไมโครคอมพิวเตอร์ตามระบบที่ศึกษา