มาตรฐานของระบบไฟฟ้า ชนิดของระบบไฟฟ้า หลักการออกแบบอุปกรณ์ไฟฟ้า  สัญลักษณ์และวงจรระบบแสงสว่างสำหรับอาคาร มอเตอร์และการควบคุม การออกแบบระบบไฟฟ้าสำหรับที่พักอาศัย อาคารชุด ระบบไฟฟ้าสำหรับธุรกิจการค้า และการออกแบบระบบไฟฟ้าด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป