เมนูตรวจทาน ประกอบไปด้วยเมนู การพิสูจน์อักษร  ข้อคิดเห็น  การติดตาม การเปลี่ยนแปลง เปรียบเทียบ ป้องกัน