ศึกษาเกี่ยวบัญชีของกิจการเฉพาะ เช่นโรงเรียน สโมสรและสมาคม เกษตร