ความหมาย ทฤษฎี กระบวนการ บทบาท อิทธิพล กฎหมาย จรรยาบรรณ และการเลือกใช้เครื่องมือและกลุ่มเป้าหมายในการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์