หลักการและทฤษฎีพื้นฐานทางนิเทศศาสตร์  ประเภทของการสื่อสาร องค์ประกอบและแบบจำลองของกระบวนการสื่อสาร  ความรู้ทั่วไปและแนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสารระหว่างบุคคลและการสื่อสารมวลชน  บทบาทหน้าที่และผลกระทบของการสื่อสารต่อชีวิตและสังคม  จริยธรรมในการสื่อสาร