ศึกษาวิวัฒนาการของการตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค สิ่งแวดล้อมทางการตลาด และส่วนประสมทางการตลาด