ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ตลอดจนเทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม่ ปฏิบัติการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อวัตถุประสงค์ในการเรียนรู้และการดำรงชีวิตประจำวัน ได้แก่ การใช้โปรแกรมประยุกต์เพื่อการประมวลผลคำ เพื่อการวิเคราะห์ตัวเลขและสถิติอย่างง่าย และเพื่อการนำเสนอผลงาน การใช้ใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้จากระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และระบบฐานข้อมูลต่างๆ การใช้เทคโนโลยีการสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลบนระบบเครือข่ายเพื่อช่วยส่งเสริมสัมพันธภาพทางสังคม (Social Network) เช่น E-mail, Web Blog, Facebook, Twitter, Chat Programs รวมถึงการเคารพสิทธิทางปัญญาตลอดจนการปลูกฝังจริยธรรมในสังคมสารสนเทศ