กระบวนการติดตั้งและติดตามการทำงานของซอฟต์แวร์ กระบวนการสำรองข้อมูลอัตโนมัติ การแจ้งเตือนเมื่อเกิดเหตุการณ์ผิดปกติ การแก้ไขทางไกล ทักษะการสื่อสารเพื่อแก้ปัญหากับผู้ใช้งาน ระบบให้ความช่วยเหลือและแก้ปัญหาเร่งด่วนกรณีเกิดปัญหา การกู้คืนจากความเสียหาย การออกแบบ การสร้าง DR Site และการประยุกต์หลักการของ Cloud computing ในการบริหารซอฟต์แวร์