สถาปัตยกรรมระบบปฏิบัติการของอุปกรณ์ไร้สาย เทคนิคการพัฒนาซอฟต์แวร์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่และอุปกรณ์ไร้สายผ่านระบบปฏิบัติของอุปกรณ์เคลื่อนที่และอุปกรณ์ไร้สายชนิดต่าง ๆ  ข้อจำกัดของการพัฒนาซอฟต์แวร์ในแต่ละระบบปฏิบัติการ การออกแบบและพัฒนาส่วนที่ติดต่อกับผู้ใช้งาน การติดต่อข้อมูลแบบประสานเวลากับฐานข้อมูล และการสร้างชิ้นงานต้นแบบกรณีศึกษา โดยใช้โปรแกรมภาษา โปรแกรมประยุกต์ หรือเครื่องมือต่าง ๆ