รายวิชานี้จะเป็นการศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎี และการทดสอบทางสถิติที่ มีความจำเป็นต่อนักวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ในการทำงาน