การสื่อสารขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ สื่อที่ใช้ในการโอนถ่ายข้อมูล อุปกรณ์ที่ใช้ในการสื่อสารผ่านเครือข่าย ความรู้เกี่ยวกับเครือข่ายดิจิทัล รูปแบบการเชื่อมต่อ โพรโทคอล มาตรฐาน การตรวจสอบข้อผิดพลาดในระบบเครือข่าย และการใช้คำสั่งเบื้องต้นในการกำหนดโครงแบบอุปกรณ์เครือข่าย