ความหมาย บทบาท และหลักการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เครื่องมือและการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ การวิเคราะห์คุณภาพของเครื่องมือ สถิติที่ใช้ในการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ คะแนน การให้ระดับคะแนน และการแปลความหมายของคะแนน การวางแผนและการประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน การประเมินสภาพจริง การประเมินโดยใช้แฟ้มสะสมงาน การประเมินภาคปฏิบัติ การประเมินผลแบบย่อยและแบบรวม รายงานผลการประเมินและการนำผลการประเมินไปใช้