ผลลัพธ์การเรียนรู้

·รู้และเข้าใจการแสวงหาความจริงโดยกระบวนการวิจัยในรูปแบบต่าง ๆ ออกแบบกระบวนการวิจัยเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาและปรับปรุงกระบวนการเรียนรู้ได้

·สังเคราะห์งานวิจัยและนำมาใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้เป็นผู้ใฝ่รู้มีความคิดเป็นระบบ และ

นำเสนอผลการศึกษาค้นคว้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ