แนวคิดเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ทางการเงิน เพื่อบรรลุเป้าหมายองค์กร