ศึกษาถึงระบบเงินสดย่อย การจัดทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร การบัญชีตั๋วเงิน กรบัญชีสินค้า และการบัญชีอุตสาหกรรม