ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับระบบประปาเบื้องต้น ระบบลำเลียงน้ำ ระบบการทำให้น้ำสะอาด ระบบการจัดการน้ำเข้าสู่ชุมชน การเก็บและการระบายน้ำเสีย การควบคุมมลภาวะ