รูปแบบต่างๆ ของสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ทางด้านโครงสร้างและลักษณะการทำงานของซอฟต์แวร์ จุดแข็งและจุดด้อยของวิธีการต่างๆ ในการพัฒนาสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ การนำรูปแบบสถาปัตยกรรมและวิธีการออกแบบประยุกต์เข้ากับสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ของชิ้นงานต้นแบบกรณีศึกษา