เป็นวิชาที่ต้องศึกษาเกี่ยวกับ ความหมาย ปรัชญา และความสำคัญและประโยชน์ของสันติวิธี  ความสูญเสีย ที่เกิดจากความขัดแย้งต่างๆ หลักการและวิธีการของสันติวิธีแนวทางของหลักธรรมในการแก้ปัญหาต่างๆ ในสังคม กรณีในการใช้สันติวิธีในการแก้ไขปัญหาสังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ แนวทางการสร้างสันติวิธี ในสังคมไทยและในอนาคต