ความรู้พื้นฐานและระบบการผลิตแบบต่าง ๆ ที่ใช้คอมพิวเตอร์ควบคุม การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ควบคุมเครื่องมือกลอัตโนมัติในระบบการผลิต หลักการเขียนโปรแกรมในการควบคุมระบบการผลิต       การประยุกต์ใช้งานคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการควบคุมระบบการผลิต