เป็นการศึกษาไวยากรณ์และคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูควรจะทราบ