โครงสร้างของระบบคอมพิวเตอร์ หน่วยประมวลผล หน่วยความจำ หน่วยรับและแสดงผลข้อมูล ชุดคำสั่งและการใช้งานคำสั่งในระบบคอมพิวเตอร์ การขัดจังหวะและดีเอ็มเอ การทำไปป์ไลน์ ลำดับชั้นของหน่วยความจำ สถาปัตยกรรมการประมวลผลแบบขนาน และมัลติโปรเซสเซอร์