รายวิชาประกอบการอบรมหลักสูตร "การออกแบบแผ่นประชาสัมพันธ์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก"