ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการเขียนแบบอาคารโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยมือและคอมพิวเตอร์ อาคารพาณิชย์ตั้งแต่ 2 ชั้นขึ้นไป ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารเพื่อขออนุญาตก่อสร้างและเขียนแบบเฉพาะส่วนเพื่อปฏิบัติงาน (Shop Drawing) และเขียนแบบที่ทำจริง ( As Built Drawing )