ความหมาย ความสำคัญ ปรัชญาและแนวคิดต่าง ๆ หลักและวิธีดำเนินงานโฆษณา บทบาทและอิทธิพลของการโฆษณาที่มีต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม จริยธรรมและนักโฆษณา