ความหมาย ความสำคัญและแนวคิดทางการตลาด หลักและกระบวนการสื่อสารทางการตลาดแบบผสมผสาน กรณีศึกษาด้านการบูรณาการ หลักการตลาด และการโฆษณาประชาสัมพันธ์