วิชานี้เป็นรายวิชาที่พัฒนาผู้เรียนเพื่อการผลิตสื่อระบบดิจิทัล โดยจะประกอบไปด้วยหลักการ ทฤษฎีและแนวทางปฏิบัติเพื่อให้ผู้เรียนสามารถสร้างสรรค์สื่อดิจิทัลให้ได้ประสิทธิภาพ รวมถึงศีลธรรมในฐานะผู้ผลิตสื่อ