ศึกษาความหมาย รูปแบบ และวิธีการจัดการฝึกอบรมและสัมมนา การจัดเวทีประชาคม การจัดประชาพิจารณ์ ฝึกการจัดอบรมและสัมมนาในปัญหาการพัฒนาของประเทศ