การศึกษาวิเคราะห์แผนการเรียนรู้ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามสาขาวิชาการวางแผนและการจัดทำแผนการเรียนรู้ฝึกปฏิบัติารดำเนินกิจกรรมตามแผนการเรียนรู้ โดยมีส่วนร่วมและทดลองสอนในสถานศึกษาอย่างน้อย 2 สัปดาห์นำผลการฝึกปฏิบัติมาปรับปรุงพัฒนา ภายใต้การนิเทศของผู้สอน